ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
Фізична особа-підприємець Зінчук Марія Борисівна (далі – “Виконавець”), зареєстрований і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі – “Договір”) на нижчевикладених умовах:

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України).

1.2. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти є факт натискання на посилання “Замовити зал” або “Замовити” або “Замовити фотосесію” або інше посилання яке є на сайті: https://fotorabbit.com.ua/.

1.3. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Замовник замовляє, а Виконавець зобов’язується надати Замовнику комплекс послуг по організації проведення фотозйомки / відеозйомки / заходу у залі фотостудії (надалі «Зал») (далі – Територія), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Павла Усенка 8, що включає в себе відведення частини Території під майданчики для проведення зйомки / заходу із визначеними Замовником атрибутами та оформленням Території відповідним реквізитом, а саме заброньований Зал, стандартний набір студійного обладнання, декорації та колекція реквізиту, що знаходяться в Залі на період підготовки до зйомки / заходу та її проведення із забезпеченням доступу Замовника на Територію протягом узгодженого Сторонами часу.

1.2. У ході надання послуг Виконавець підтверджує Замовнику можливість безперешкодного доступу на Територію співробітників, творчого, адміністративного та технічного персоналу, задіяного у процесі зйомок; безперешкодного доступу на Територію технічних засобів та обладнання Замовника, необхідних для проведення зйомок, їх розгортання й установлення на Території.

ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН
3.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику послуги, що є предметом цього Договору, належним чином, своєчасно, у повному обсязі.

3.2. Виконавець у разі необхідності самостійно вирішує всі питання з відповідними управлінськими структурами та будь-якими третіми особами, які тільки можуть виникнути у зв’язку з правомірним перебуванням та використанням Замовником Території для проведення зйомок / заходу.

3.3. Зважаючи на складність та специфіку знімального процесу, Виконавець зобов’язується негайно, на першу вимогу (у тому числі усну) Замовника, його представника, докладати зусиль до усунення будь-яких завад, що уповільнюватимуть чи унеможливлюватимуть використання Замовником Території для зйомок / заходу.

3.4. Замовник зобов’язується добросовісно використовувати Територію та допоміжні приміщення Виконавця, дотримуватися дисципліни, правил техніки безпеки з урахуванням погоджених із Виконавцем умов проведення зйомок / заходу на Території.

3.5. Замовник зобов’язується прийняти та своєчасно оплатити послуги Виконавця.

3.6. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційність інформації, отриманої в процесі виконання умов цього Договору.

ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість послуг, надана Замовнику за цим Договором, становить загальну суму коштів, сплачених Замовником за послуги Виконавця.

4.2. Оплата здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування Замовником грошових коштів в національній валюті України (гривнях) на поточний рахунок Виконавця за допомогою виставлення рахунку на E-mail через Liqpay (до початку надання послуг).

4.3. Вартість послуг визначається Виконавцем, після уточнення всіх нюансів зйомки / заходу з Замовником в телефонному режимі.

СТРОК ДОГОВОРУ
5.1. Прийняттям даного Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Замовника під Договором.

5.2. Договір може бути припинений за взаємною згодою Сторін, про що Сторона-ініціатор зобов’язана повідомити іншу Сторону з викладенням мотивів такого припинення. Безпідставна відмова від Договору не допускається.

5.3. Припинення Договору в односторонньому порядку можливе з підстав та у випадках, прямо передбачених цим Договором або чинним в Україні законодавством.

5.4. Договір діє до повного виконання умов Договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

6.2. Сторона, що не виконала чи неналежним чином виконала свої зобов’язання за Договором, зобов’язується відшкодувати спричинені іншій Стороні збитки.

6.3. За порушення строків оплати Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, на який нараховується пеня, від суми боргу за кожен день прострочення в оплаті.

6.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором у разі настання обставин непереборної сили, а саме: пожеж, інших стихійних лих, страйків, рішень органів влади та управління, які можуть настати після укладення цього Договору та унеможливити виконання будь-якою із Сторін Договору своїх обов’язків (форс-мажор). Про дію обставин форс-мажору Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону у найкоротший строк.

6.5. В разі розірвання Договору за ініціативою Замовника у менш ніж за два дні до дати надання послуг, Замовник сплачує Виконавцю 50% вартості послуг.

6.6. В разі розірвання Договору за ініціативою Замовника в день надання послуг, Замовник зобов’язується сплатити 100% вартості послуг.

6.7. Усі можливі розбіжності та спори за цим Договором Сторони намагатимуться вирішувати шляхом переговорів.

6.8. У випадку недосягнення взаємної згоди спір передається на вирішення до господарського суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

ІНШІ УМОВИ
7.1. Замовник зобов’язується повернути декорації і реквізит Залу на те місце, де вони були до початку надання послуг.

7.2. У разі псування або поломки студійного обладнання, декорацій і аксесуарів Замовник зобов’язаний відшкодувати збитки в розмірі і обсязі, встановленому Виконавцем. Після закінчення надання послуг обладнання в обов’язковому порядку перевіряється Виконавцем.

7.3. На Території ведеться цілодобова відеозйомка камерою спостереження з метою безпеки.

7.4. Виконавець залишає за собою право не допускати на Територію осіб в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

7.5. Виконавець не несе відповідальності за особисті речі, що знаходяться або забуті Замовником на Території.

7.6. Усі зміни та доповнення до цього Договору є чинними після укладення їх у письмовій формі та підписання повноважними представниками Сторін і скріплення підписів печатками.

7.7. З питань, не урегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.8. Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною за умови їх підписання і скріплення печатками.

7.9. Цей Договір складено в двох оригінальних примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Виконавець: Фізична особа-підприємець Зінчук Марія Борисівна

ІПН: 3322513866

Контактний телефон: +38 (067) 978 68 97